زار دی  شـــــم  قــــلـــمـــه د پـــــښـتــو ســـــندری لــــیکـــه

بـیا  د پــښـتـونــــخــــوا د  ســــرد رو ســــندری  لـــیــکـــه

 

زه خـــپله ټـــپه پــخــپــل ربـــاب کـــــی غــــــږول غــــواړم

سـاز پـه یکه زار او  یــــه  قــربـــان شـروع کـــول غــــواړم

زه قـــا مـی وحـــد ت پـه زور د مــیــنی جــــوړول غــواړم

مــا تـه د خــپل قـــــا م  د نـــنـګــیــالـــو ســـــندری لــیکــه

زار  دی  شــــم  قــــلـمــه د پـــښـتـو  ســـــنـــدری لـــیــکــــه

 

زه د ژونـــــدون نــاوی خــپل کالـه تــه راوســتل غـــواړم

زه ویــده شــعــور د پـــښـتـونـــوالــی  ویـــښـــول غــواړم

زه پــښـتو لـیکل ، پـښـتو ویـل، پـښتو لـوستل غواړم

مـــاتــــه د خــــپل کــلـــــی د حـــجــــرو ســــــندری لــیکــه

زار دی شــــــم  قــــلـــمــه  د  پـــښـتو  ســــنــدری  لـــــیکــه

 

زه تـا نـه قــلـمه  تـــــیــره  تـــــــوره  جـــــــوړول  غــــــــــواړم

تـا تـه د خـــوشــحـال نـیـکه پـــټـــکی پـه سرول غـــــواړم

لاره مـی پــښـتو ده  د پــښـتو پـه  لاره  تـــلــــل غـــــــواړم

ســـتـوری تـه د ژونـــد د  پــــسرلـــو  ســنــدری لـــیـــکـــه

زار  دی  شــــم  قــــلـمــه د پـــښـتـو  ســـــنـــدری لـــیــکــــه